fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze webwinkel zijn geplaatst door consumenten of door handelaren.

Onder consument wordt verstaan natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Onder handelaar wordt verstaan: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of degene die ten behoeve van hem handelt.

Deze voorwaarden gelden ook voor handelaren in toekomstige commerciële relaties behoudens de noodzaak een formele voorafgaande verklaring daarvan te doen. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk door ons is goedgekeurd, kunnen we niet de contractuele geldigheid van tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden die door een ondernemer worden gebruikt accepteren.

 1. Contractuele partners, het sluiten van de overeenkomst

De koopovereenkomst komt tot stand met Equi-Prana

De presentatie van de producten in de webwinkel vormt geen juridisch bindend aanbod, maar is een vrijblijvende online catalogus. U kunt onze producten eerst vrijblijvend in het winkelmandje leggen en vóór het plaatsen kunt u de gemaakte keuzes altijd corrigeren door middel van de daarvoor bestemde en van een uitleg voorziene correctiehulp in het bestelproces. Door de bestelknop aan te klikken plaatst u een bindende bestelling van de producten die zich in het winkelmandje bevinden. De ontvangst van uw bestelling wordt direct na verzending van de bestelling per e-mail bevestigd.

Wanneer de overeenkomst met ons wordt gesloten hangt af van de door u gekozen betalingswijze:

Overboeking

Wij nemen uw bestelling aan door u binnen twee dagen een orderbevestiging of factuur te sturen in een separate e-mail waarin wij u onze bankgegevens verstrekken.

IDeal

Na het plaatsen van de bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van uw bank, waar u de betalingsopdracht aan uw bank bevestigt. Daardoor komt de overeenkomst met ons tot stand.

Bancontact

Na het plaatsen van de bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van uw bank, waar u de betalingsopdracht aan uw bank bevestigt. Daardoor komt de overeenkomst met ons tot stand.

 1. Taal van de overeenkomst en opslag van de tekst van de overeenkomst

De beschikbare talen voor het sluiten van de overeenkomst zijn Nederlands en Duits

Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en zenden u per e-mail de gegevens van de bestelling alsmede onze algemene voorwaarden. U kunt de tekst van de overeenkomst via onze klanten-login raadplegen.

 1. Leveringsvoorwaarden

Naast de vermelde productprijzen kunnen er verzendkosten in rekening worden gebracht. Meer informatie over de verzendkosten vindt u bij de aanbiedingen.

Wij verzenden de goederen; het ophalen van de goederen door de klant is helaas niet mogelijk.

5. Betaling 

5.1. Betaling verloopt bij een online bestelling via de website per direct of achteraf. In geval de betaling via factuur verloopt, moet de betaling binnen 7 dagen na factuurdatum worden voldaan. Uitzondering is als er iets anders is overeengekomen. 

5.2. Betaling in termijnen is alleen mogelijk indien het aanbod dit vermeld of dit is overeengekomen. 

5.3. Equi-Prana mag een aanbetaling vragen voor haar diensten. 

5.4. De vergoeding die Equi-Prana aan Klant vraagt voor het gebruik van een bepaald betaalmiddel bedraagt ten hoogste de kosten van het gebruik daarvan voor Equi-Prana. 

5.5. Indien Klant niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt hij tweemaal door Equi-Prana in de gelegenheid gesteld binnen een termijn van 14 dagen aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Indien betaling uitblijft na deze betalingsherinneringen, dan is Klant de wettelijke rente verschuldigd en dan mag Equi-Prana de door haar gemaakte buitengerechtelijke kosten in rekening brengen. 

5.6. Indien Klant niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet en Klant heeft toegang tot een online cursus, dan is Equi-Prana gerechtigd de toegang tot deze online cursus te ontzeggen totdat Klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

5.7. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surséance van betaling van Klant zijn de verplichtingen van Klant jegens Equi-Prana onmiddellijk opeisbaar en mag Equi-Prana haar werkzaamheden opschorten of beëindigen.

 1. Herroepingsrecht

Consumenten hebben een wettelijk recht van herroeping, zoals in de informatie over het herroepingsrecht is omschreven. Aan ondernemers wordt geen vrijwillig herroepingsrecht toegekend.

 1. Eigendomsvoorbehoud

Gekochte producten blijven ons eigendom totdat zij volledig zijn betaald.

Voor ondernemers geldt aanvullend: Wij behouden ons de eigendom van de producten voor totdat alle vorderingen op basis van de lopende zakelijke relatie zijn voldaan. U mag de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten in de normale loop van uw zakelijke activiteiten gebruiken of doorverkopen; alle uit die doorverkoop voortvloeiende vorderingen worden door u – ongeacht of die onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten door met een ander goed worden verbonden of gemengd – bij voorbaat ten belope van het factuurbedrag aan ons gecedeerd, en die cessie wordt door ons aanvaard.  U behoudt het recht om die vorderingen te incasseren, maar wij mogen die vorderingen ook zelf incasseren, indien en voor zover u in gebreke blijft bij de nakoming van uw betalingsverplichtingen.

 1. Schade tijdens bezorging

Voor consumenten geldt:

Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, moet u deze schade indien mogelijk onmiddellijk bij de bezorger kenbaar maken en moet u zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Indien u niet reclameert of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft uw wettelijk recht op garantie. Maar u helpt ons dan om onze eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

 1. Garanties

Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing.

Bij aankoop van gebruikte goederen door de consument geldt het volgende: indien het gebrek na een jaar na levering van de goederen optreedt, zijn aanspraken op gebreken uitgesloten. Gebreken die zich binnen een jaar na levering van de goederen voordoen, kunnen binnen de wettelijke verjaringstermijn van twee jaar na levering van de goederen worden opgeëist. 

Voor ondernemers is de verjaringstermijn voor garantieclaims voor nieuw geproduceerde goederen één jaar vanaf de risico-overdracht. De verkoop van gebruikte goederen vindt plaats onder uitsluiting van garantie. De wettelijke verjaringstermijnen voor het recht van verhaal volgens § 445a BGB blijven onaangetast.

Met betrekking tot ondernemers gelden alleen onze eigen gegevens en de in het contract opgenomen productbeschrijvingen van de fabrikant als overeenkomst over de kwaliteit van de goederen; wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor openbare verklaringen van de fabrikant of andere reclame-uitingen.

Indien het geleverde artikel defect is, geven wij de ondernemer in eerste instantie naar eigen goeddunken garantie door het gebrek te verhelpen (verbetering achteraf) of door het leveren van een artikel dat vrij is van gebreken (vervangende levering).

De bovenstaande beperkingen en verkorting van de termijnen gelden niet voor vorderingen op grond van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten wordt veroorzaakt.

 • in geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid
 • in geval van opzettelijke of grof nalatige plichtsverzuim en frauduleuze opzet
 • in geval van niet-nakoming van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig kan vertrouwen (kardinale verplichtingen)
 • in het kader van een garantiebelofte, indien overeengekomen
 • voor zover het toepassingsgebied van de productaansprakelijkheidswet is opengesteld.

Informatie over eventuele aanvullende garanties en de exacte voorwaarden vindt u bij het product en op de speciale informatiepagina’s in de onlineshop.

 1. Aansprakelijkheid

Voor vorderingen op grond van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze agenten is veroorzaakt, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk

 • in geval van schade aan lijf/leven of gezondheid
 • bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim
 • Bij gegeven garanties, voor zover overeengekomen
 • voor zover de regelingen van de wet productaansprakelijkheid van toepassing zijn.

In geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst, waarvan de nakoming onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de wederpartij bij de overeenkomst normaliter mag vertrouwen (kardinale verplichtingen) door nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten is de hoogte van de aansprakelijkheid beperkt tot de bij sluiting van de overeenkomst voorzienbare schade, waarmee in zulke gevallen normaal rekening moet worden gehouden.

Voor het overige worden alle vorderingen tot schadevergoeding uitgesloten.

 1. Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumentenzaken.

 1. Slotbepalingen

Indien u ondernemer bent, geldt het Duitse recht met uitsluiting van het Weens koopverdrag.

Indien u handelaar bent in de zin van het Duits Handelswetboek (Handelgesetzbuch), publiekrechtelijke rechtspersoon of een openbaar lichaam, is de exclusief bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relaties tussen ons en u, de rechtbank van onze maatschappelijke zetel.